Rada ekonomiczna
Administrowanie dobrami parafialnymi

W każdej parafii proboszcz ma obowiązek powołania Rady Gospodarczej, która świadczy mu pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi. Członków rady wybiera proboszcz według własnego rozeznania po konsultacji z parafianami. Kadencja Rady trwa 5 lat. Ci sami członkowie mogą być wybierani na następne kadencje. Rada jest organem doradczym i wspomagającym. Jej ustalenia stanowią jednak wskazania, które proboszcz powinien uwzględnić.
Do kompetencji Rady należą wyłącznie sprawy majątkowe i finansowe parafii. Rada pomaga w zarządzie majątkiem parafialnym w zależności od biskupa diecezjalnego, a w szczególności:
  • czuwa nad całością inwentarza kościelnego;
  • służy proboszczowi pomocą przy wykonywaniu podjętych zadań, jak budowa nowych czy remont starych obiektów kościelnych, pomoc w zdobywaniu i pozyskiwaniu środków finansowych, sprawowanie nadzoru przy robotach;
  • informuje parafian, zwłaszcza w swoim środowisku, o potrzebach i zamierzeniach inwestycyjnych parafii;
  • opiniuje warunki pracy i płacy stałych i czasowych pracowników kościelnych
W razie śmierci proboszcza, gdy brak formalnego zastępcy, radni niezwłocznie powiadamiają dziekana, strzegąc własności parafialnej. Podobnie w przypadkach losowych, jak pożar, kradzież itp. zaistniałych podczas nieobecności proboszcza, członkowie Rady powinni otoczyć szczególna troską i opieką dobra materialne oraz podjąć w imieniu proboszcza właściwe działania zabezpieczające.

Rada Ekonomiczna w parafii:
Opiekun: ks. kan. Zbigniew Gański
Spotkania: co 3 miesiące (po wcześniejszym ogłoszeniu)
Rada Ekonomiczna liczy 14 osób.

XIV Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej

Peregrynacja relikwii i obrazu Bł. Rodziny Ulmów - 19.02.2024 r.

Promocja lektoratu i akolitatu WSD w Toruniu - 18.02.2024 r.