Regulamin cmentarza
Pokładne to opłata składana administracji cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub użycia miejsca w grobie głębinowym, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą proboszcza.

Wysokość pokładnego na okres 20 lat wynosi 800 zł.

Przypominamy, że po upływie 20 lat od ostatniego pochówku na danym miejscu należy odnowić opłatę za dzierżawę grobu. Można to uczynić w Biurze Parafialnym w godzinach urzędowania. Należy przedłożyć poprzednie zaświadczenie potwierdzające prawo do grobu.

Parafia ma prawo do przejęcia grobu w przypadku, gdy pokładne w odpowiednim czasie nie zostanie odnowione!


REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA I ŚW. OJCA PIO
W GRUDZIĄDZU TARPNO - NOWA WIEŚ

 
„Cmentarz jako miejsce wiecznego spoczynku zmarłych posiada charakter sakralny i powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem. Ponieważ stan, w jakim się znajduje, jest świadectwem poziomu wiary i kultury miejscowej ludności, dlatego winien być przedmiotem szczególnej troski i opieki ze strony duszpasterzy i wiernych”.
(Z Instrukcji o Cmentarzach Grzebalnych wydanej przez Biskupa Toruńskiego, p.1)
 
I. PRZEPISY PORZĄDKOWE
 1. Zarząd ,Nadzór nad cmentarzem i administrację sprawuje proboszcz Parafii p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Św. Ojca Pio w Grudziądzu, Nadzór nadrzędny wykonuje Kuria Diecezjalna Toruńska.
   
 2. Do podstawowych obowiązków proboszcza jako zarządcy cmentarza należy:
  1. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem cmentarza,
  2. prowadzenie dokumentacji cmentarza dotyczącej inwentaryzacji, pokładnego, rezerwacji, odnowienia pokładnego i rezerwacji, ekshumacji oraz likwidacji grobów,
  3. przyjmowanie zainteresowanych stron,
  4. egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz stosownych przepisów prawa,
  5. pobieranie opłat i wydawanie zezwoleń na kopanie grobów, budowanie grobowców i stawianie nagrobków na cmentarzu wjazdu na cmentarz oraz wykonywanie innych robót,
  6. określenie miejsca, typu grobu i jego gabarytów, zgodnie z obowiązującymi   normami i zapotrzebowaniem osoby zamawiającej.
    
 3. Cmentarz jest otwarty od 1 kwietnia do 30 listopada od godz. 7.00 do 20.00. W pozostałych okresach roku czynne są od godz. 8.00 do zmierzchu. Wszelkie prace kamieniarskie pogrzebowe itp.  mogą odbywać się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 7.30 – 15.30 za zezwoleniem zarządcy cmentarza i przedstawieniu dozorcy cmentarza kopi zezwolenia.
  Zamierzone prace należy zgłaszać dozorcy z wyprzedzeniem.
   
 4. Zabrania się na cmentarzu: chodzenia po trawnikach i grobach, zaśmiecania terenu, zrywania kwiatów i zieleni, palenia tytoniu, picia alkoholu i naruszania ciszy, wprowadzania zwierząt, używania pojazdów bez zgody dozorcy (z wyłączeniem wózków inwalidzkich), sprzedawania towarów, rozpalania ognisk, wieszania reklam i ogłoszeń bez zezwolenia.
   
 5. Odwiedzający cmentarz winni zachowywać się poważnie, stosownie do świętości miejsca. Zabronione jest przebywanie na cmentarzach w stanie nietrzeźwym. Należy podporządkować się poleceniom dozorcy cmentarza, który w sprawach porządkowych występuje w imieniu zarządcy. Dzieci powinny przebywać na cmentarzu pod opieką osób dorosłych.
  Niedozwolone jest na cmentarzu zachowanie lub prowadzenie prac zakłócających czy utrudniających przebieg pogrzebu, innych nabożeństw lub modlitwy grupy osób.
   
 6. Zwiędłe kwiaty, wieńce, chwasty, znicze i wszelkie odpadki należy usuwać z grobów i składać w miejscach na ten cel przeznaczonych.
   
 7. Zakres obowiązków i uprawnień dozorcy określa proboszcz, z zachowaniem własnych uprawnień jako zarządcy cmentarza.
   
 8. Do podstawowych obowiązków dozorcy cmentarza należy:
  1. otwieranie i zamykanie cmentarza,
  2. troska o zachowanie sakralnego charakteru cmentarza,
  3. nadzór i troska o przestrzeganie regulaminu cmentarnego, 
  4. kontrola zezwoleń na wjazd pojazdów, na kopanie grobów i wykonywanie innych prac na cmentarzu,
  5. wskazanie miejsca na wykopanie grobu, ekshumację lub postawienie  nagrobka, zgodnie z ustaleniami zarządcy,
  6. nadzór nad czynnościami wykopania i zasypania grobu (uwzględniając szacunek do szczątków ludzkich znajdujących się już w ziemi), uporządkowania otoczenia grobu po dokonanych czynnościach (m. in. wskazanie miejsca odkładu gruntu), szczególnie jeśli usługi te wykonuje firma z zewnątrz,
  7. dokonanie protokolarnego odbioru wykonanego grobu i jego zamknięcia, 
  8. nadzór nad pozostałymi pracami wykonywanymi na cmentarzu przez przedsiębiorców z zewnątrz,
  9. nieobligatoryjna (bez odpowiedzialności cywilnej) ochrona substancji materialnej cmentarza (m.in. strzeżenie przed wjazdem nieodpowiednimi pojazdami i sprzętem),
  10. kontrola wwożonych na cmentarz i wywożonych z niego towarów.
    
 9. Wszelkie roboty budowlane, rozbiórkowe, konserwatorskie, prace kamieniarskie, murarskie, kopanie grobów, zmiany usytuowania grobów, grodzenie, brukowanie, stawianie rzeźb, montaż ławek, itp. muszą być wcześniej zaakceptowane przez zarządcę, który wyda stosowne zezwolenie na piśmie. To samo dotyczy zadrzewiania i sadzenia krzewów, oraz ich wycinki.
   
 10. Na ustawienie nagrobka potrzebne jest pozwolenie zarządcy cmentarzy. Jemu należy przedstawić projekt rysunkowy celem stwierdzenia czy odpowiada wymogom o zakładaniu i pielęgnowaniu cmentarzy. Zarządca zwraca uwagę na materiał pomników, estetykę, charakter religijny, treść napisów, itp.
   
 11. Uzyskane w biurze parafialnym pisemne zezwolenie należy przekazać kamieniarzowi przed przystąpieniem do wykonywania dzieła, ten zaś oddaje dokument dozorcy z wyprzedzeniem (najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie prac na cmentarzu), by ten mógł nadzorować rozpoczęcie i zakończenie prac.
   
 12. Zezwolenie załatwia w biurze parafialnym rodzina pochowanej osoby lub osoba upoważniona – ona też uiszcza należną opłatę.
   
 13. W biurze parafii zarządzającej cmentarzem należy uiszczać tzw. pokładne po 20 latach od pochówku, a następnie przedłużać ją na kolejne lata (podobnie rezerwacje).
   
 14. Zarząd cmentarza czyli parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Zaleca się właścicielom nagrobków, aby ubezpieczali je we własnym zakresie.
   
 15. Zdjęte stare nagrobki ustawia ponownie lub usuwa z cmentarza na własny koszt ten, kto je demontował, w możliwie krótkim terminie, chyba, że inaczej uzgodniono z zarządem cmentarzy. Rozebranych nagrobków, gruzu, starych elementów pomników i ziemi nie wolno pozostawiać na ternie cmentarza  oraz  wrzucać do śmietników.
   
 16. Za ewentualne uszkodzenia sąsiednich nagrobków odpowiada sprawca uszkodzenia.
   
 17. Sposób wniesienia nagrobka na teren cmentarza winien być uzgodniony z dozorcą.​
   
 18. W razie potrzeby demontażu ogrodzenia (np. przy budowie grobowca) koszty ponownego montażu pokrywa wykonawca robót. Na demontaż ogrodzenia wymagana jest pisemna zgoda zarządcy cmentarzy.
   
 19. Kopanie grobów, budowa grobowców i stawianie nagrobków nie może odbywać się ze szkodą dla innych grobów.
   
 20. Na ekshumację wymagana jest pisemna zgoda „Sanepidu”, który określi warunki przeniesienia zwłok. Ten dokument należy przedłożyć w biurze parafialnym w celu uzgodnienia dalszej procedury.
 
II. POCHÓWKI, GOSPODARKA MIEJSCAMI GRZEBALNYMI, PRAWO DO GROBU
 1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu, przez podmiot uprawniony do pochowania tych zwłok, wymaganych przepisami prawa dokumentów.
   
 2. Uprawniony wykonawca usług pogrzebowych i cmentarnych, który zamierza świadczyć usługi na terenie cmentarza, winien zawiadomić o tym zarządcę cmentarza, przedkładając w formie odpisu dokumenty potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
   
 3. Wykonawca usług pogrzebowych i cmentarnych zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie świadczonych usług oraz do złożenia u zarządcy cmentarzy pisemnego oświadczenia potwierdzającego fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem.
   
 4. Zarządca cmentarza prowadzi ewidencję podmiotów świadczących usługi pogrzebowe i cmentarne na terenie cmentarzy.
   
 5. Osoby i podmioty kopiące groby zobowiązane są do:
  1. przestrzegania przepisów bhp przy prowadzonych robotach,
  2. zabezpieczenia rejonu prowadzenia robót przed dostępem osób przypadkowych,
  3. kopania grobu w miejscu i w sposób wskazany przez dozorcę cmentarza,
  4. wykonania grobu zgodnie z wymiarami określonymi przez prawo i zarządcę cmentarza,
  5. wyłożenia miejsca odkładu gruntu z kopanego grobu folią lub innym materiałem zabezpieczającym przed zanieczyszczeniem,
  6. uporządkowania miejsca prowadzenia robót wraz z terenem przyległym, po zakończeniu prac,
  7. zgłoszenia odrębnie u zarządcy cmentarza faktu zakończenia kopania i zamknięcia grobu.
  8. Kopanie wykopów pod groby zwykłe i murowane może odbywać się tylko ręcznie.
    
 6. Osoby i podmioty kopiące grób ponoszą odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstałe w związku z wykonywanymi robotami do czasu protokolarnego odbioru zamkniętego grobu.
   
 7. Kopanie grobu ziemnego i otwieranie grobowców może się odbywać zasadniczo w dniu planowanego pogrzebu lub ekshumacji. Zarządca cmentarza może wyrazić zgodę na kopanie grobu w przeddzień planowanego pochówku.
   
 8. Organizacja pogrzebu pozostaje po stronie uprawnionego do tego podmiotu.
   
 9. Organizatorzy pogrzebów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
   
 10. Prawo do dysponowania grobem pozostaje po stronie osób, którym ono przysługuje zgodnie z regulacją przepisów prawa państwowego.
   
 11. Użycie grobu do ponownego pochówku regulują obowiązujące aktualnie przepisy prawa.                                                                                                                              
III. OPŁATY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Środki uzyskane z tytułu prowadzenia cmentarza parafialnego są jedną ze składowych przychodu parafialnego. Przeznaczone są one m.in. na opłaty związane z użytą energią elektryczną, korzystaniem przez użytkowników cmentarza z wody, na utrzymanie i funkcjonowanie cmentarza, na inwestycje cmentarne, wywóz nieczystości a także w dużej mierze umożliwiają ochronę zabytkowej substancji będącej własnością parafii.
   
 2. Zarządca cmentarza pobiera m.in. następujące opłaty:
  • za pokładne i odnowienie pokładnego,
  • za rezerwację miejsc i jej odnowienie,
  • za postawienie lub wymianę nagrobka,
  • za wydanie wszelkiego rodzaju pozwoleń: na budowę grobu murowanego, za ekshumację, za wjazd na cmentarz (otwieranie zamykanie bram) itp,
  • za nadzór, o którym mowa w punkcie: 8 f i g niniejszego regulaminu,
  • kaucje od  firm i osób  na poczet zabezpieczenia ewentualnych strat w wyniku  uszkodzeń i zniszczeń podczas prowadzonych prac na cmentarzu (pobierane przed rozpoczęciem prac i rozliczane po zakończeniu prac w czasie urzędowania biura parafialnego).sprzętu i pojazdów niezbędnych do wykonania ww. robót
    
 3. Opłata za wywóz śmieci (na 20 lat) dokonywana jest jednorazowo, przy pochówku, następnie przy odnowieniu pokładnego (jako część składowa opłaty).
   
 4. W sprawach, których nie reguluje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. Z 2000 r. Nr 23, 295 z późn. zm.) oraz pozostałe przepisy prawa państwowego.
   
 5. Ze względu na to, że obszar cmentarza objęty jest nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, wszelkie inwestycje dokonane bez wiedzy i zgody zarządcy cmentarza uznane zostaną za samowolę budowlaną i podlegać będą rygorowi rozbiórki na koszt inwestora.
   
IV. GROBY ZIEMNE
 1. Groby ziemne powinny mieć następujące wymiary:
  • grób dziecięcy: 50 na 100cm
  • grób pojedynczy: 90 na 200cm
  • grób podwójny: 180 na 200cm
  • grób murowany pojedynczy: 120 na 245cm
  • grób murowany rodzinny: 190 na 245cm
 2. Nagrobki nie mogą przekraczać następujących wymiarów:
  • nagrobek dziecinny: 50 na 90cm
  • nagrobek pojedynczy: 90 na 190cm
  • nagrobek podwójny: 180 na 200cm
    
V. UWAGI  ADMINISTRACJI
 1. Wszyscy wykonawcy mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach dla swoich klientów na cmentarzu i powinni udokumentować swoje kwalifikacje zgodnie z aktualnymi przepisami oraz są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.
   
 2. Administracja (zarządca) może odmówić zgody na wjazd jak i prowadzenie prac osobom i firmom, które wcześniej łamały niniejszy Regulamin lub w wyniku ich prac powstały jakiekolwiek szkody.
   
 3. Administracja (zarządca) nie ponosi odpowiedzialności za pracowników wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wyrządzone wszelkie szkody i straty oraz jest zobowiązany do ich naprawienia i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym.
   
 4. Zgłaszanie i załatwianie wszelkich spraw winno odbywać się z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym wyłącznie u Zarządcy cmentarza w godzinach urzędowania Biura Parafialnego.

Powyższy regulamin, w wersji aktualnej, wchodzi w życie z dniem 1.02.2017 roku.
                                                                                                         
                                                                                                                   Zarząd Cmentarza


XIV Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej

Peregrynacja relikwii i obrazu Bł. Rodziny Ulmów - 19.02.2024 r.

Promocja lektoratu i akolitatu WSD w Toruniu - 18.02.2024 r.